Home / Komornik-Bydgoszcz / Licytacje ruchomości / Pierwsza licytacja: Biblioteczka witryna z końca XIX w. 19.12.2018r.

Pierwsza licytacja: Biblioteczka witryna z końca XIX w. 19.12.2018r.

LICYTACJA 19.12.2018r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kamila Glazik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-12-2018r. o godz. 08:30 w lokalu: 86-005 Białe Błota, ul.Rzepichy 18 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składająca się z:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
1

Biblioteczka witryna z końca XIX w.

1 10000 zł 7500 zł

Ruchomość można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Na mocy art. 8671 kpc, przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię należy wpłacić na rachunek komornika:

PKO BP SA 38 1020 1462 0000 7802 0320 4930 lub na dzień przed licytacją w kancelarii komornika.

Uznanie rachunku kancelarii musi nastąpić najpóźniej na dzień przed licytacją.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarczy do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA: 

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy

Kamila Glazik

 

Top