Home / Licytacje nieruchomości / Druga licytacja: lokal użytkowy ul.Dworcowa 87/12, pow. 180,66 m2 03.04.2019r

Druga licytacja: lokal użytkowy ul.Dworcowa 87/12, pow. 180,66 m2 03.04.2019r

 LICYTACJA 03.04.2019r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Kamila Glazik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-04-2019r. o godz. 10:00 w  budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul.Toruńskiej 64a w sali 1.05,  odbędzie się  druga licytacja lokalu użytkowego należących do dłużnika: SRC BILANS Sp. z o.o. położonego: 85-950 Bydgoszcz, Dworcowa 87/12, dla którego Sąd Rejonowy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00108675/6

Pow. użytk. 180,66 m2, lokal mieszkalny w kondygnacji piwnicznej, pom usługowe z zapleczem

Suma oszacowania wynosi 448 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 298 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 44 800,00 zł

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA 38 1020 1462 0000 7802 0320 4930 lub na dzień przed licytacją w kancelarii komornika.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu 2 ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po ustaleniu terminu z komornikiem oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa do żywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Kamila Glazik

Top